حام ارژنگ

تماس سریع

جستجو

لوگوي ستاد ساماندهي

logo-samandehi

نوئیتر فیسبوک تلگرام اینستاگرام
  • سئو سایتطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • سئو چت رومطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • سئو کلاه سیاهطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • سئو ارزانطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • ارژنگطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • سئو برترطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • سئو کلاه سفیدطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • jquery sliderطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
  • سئو سازطراحی سایت,سئو,چت روم,سئو چت روم,سئو کلاه سیاه,سئو جوملا,طراحی قالب جوملا,ارژنگ,جام,سئو وبلاگ,سئو وردپرس,سئو برتر
jquery slider by WOWSlider.com v7.7

سنگتراش

سنگ تراش 

سنگ تراش و ارژنگ یکی از عنواین کلیدی است که توسط سایت طراحی شده است داستان سنگتراش یکی از منظوه های زیبای عبید زاکانی است که در آن سنگتراشی با خداوند رازو نیاز میکند و مشتاق دیدار پروردگار است و جملات سوزناکی از روی سادگی و صفای دل بیان میکند منظونه کامل سنگتراش در همین صفحه آمده است.

سنگ تراش و موسی یک داستان بسیار زیبا توسط عبید زاکانی است که در آن حکایت یک سنگتراش است که با خداگفتگو میکند این داستان شبیه داستان موسی و شبان ئر مثنوی مولوی است عبید زاکانی از شاعران طنز پرداز ایران بوده که در سال 701 ه-ق در قزوین چشم به جهان گشود موش و گربه معروفترین اثر وی میباشد.

سنگتراشی بود اندر کوهِ طور                                        سنگ تراشیدی و گفتی ای غفور

تو کجایی در میانِ آسمان؟                                                چند باشی تو ز چشم ما نهان؟

خوب باشد گر بیایی در زمین                                                        در بر ما یا اِلهَ العالَمین

خانۀ سنگی تراشم بهرِ تو                                                        چاکرِ در گاه باشم بهرِ تو

خوش بفرما جاست اندر کوهسار                                                ارغوانی لاله هایِ مرغزار

گر تو خواهی، گشتِ صحرایی کنی                                           بامن آیی و تماشایی کنی

دزد و یاغی نیست اینجا، این زمان                                           تو بیا اینجا، مترس از کافران

گر شغال و خوک آید یا پلنگ                                             بشکنم پهلوی آن ها را به سنگ

روز از روی تو می رانم مگس                                           شب بگرد خانه گردم چون عسس

این بگفت و خانه را بنیاد کرد                                                        از تضرع ناله و فریاد کرد

سنگتراش از بهر دیدار خدا                                           سنگ تراشیدی چهل شب تا صبا

کاسه ها پر قوت کرد و سر نهاد                                              کوزه ها پر آب کرد و در نهاد

در کنار تخت بالین ساخته                                                  شش جهت آن خانه را پرداخته

خشت سنگی بر نهادی پشت در                                                  کوزۀ پر آب پهلویش دگر

زار و نالان همچو بلبل در بهار                                                   صد هزاران هر یکی نالید زار

گفت یارب گر بیایی این زمان                                                     از کرم آیی فرود از آسمان

من ترا اول بشویم دست و پا                                                    آب پایت را خورم چون کیمیا

خوان بیارم در بر تو آن زمان                                              خود شوم بر در گهت چون پاسبان

سرد باشد، بهر تو آتش کنم                                                  گرم باشد، هر زمان بادت زنم

آب خواهی کوزه بر دستت دهم                                         نان بخواهی سفره بر پیشت نهم

پیش چوپان می روم از بهر شیر                                                      آورم بسیار روغن با پنیر

دُلمه خواهی از برایت آورم                                                     قلیه خواهی از برایت می پزم

بالشی سازم ز بهر تکیه ات                                            چنگ و نی خواهی همه پیش آرمت

گر تو می خواهی زن صاحب جمال                                         همچنان آرم ز بهرت بی سئوال

گوسفندی هم به قربان سازمش                                               بهر تو در حال بریان سازمش

می کنم بهر تو قربان ای خدا                                                  بعد از آن، دیدار خود بر من نما

این بگفت و رفت بر کوه بلند                                                        نزد چوپانان  ز بهر گوسفند

گوسفندی را به تعجیل او خرید                                             ریسمان در شاخ او کرد و کشید

با دل خود گفت خوش باشد که من                                                تا روم در خانقاه خویشتن

آمده باشد خدا در خانه ام                                                           تا شود خرّم دل دیوانه ام

خفته باشد بر فراز تخت خویش                                             خرّم و آسوده دل با بخت خویش

او بُوَد آسوده و من در سحر                                                         گوسفند آنجا رسانم زودتر

یک زمان سیری کنم من با شتاب                                             گوسفندی آنگهی سازم کباب

یک کُماجی کرده ام آنجا نهان                                                      او ندادند من بیارم در زمان

تا خورد آن نان گندم با کباب                                                کوزه در دستش دهم من پر ز آب

آن چنان می گفت او با عشق و شور                                      گوسفندک می کشید از راه دور                                                 

 

پیش موسی رفت شخصی در زمان                                        آن سخن ها کرد بر موسی عیان

هر زمان با خود خیالی می کند                                                  این چنین قال و مقالی میکند

از قضا موسی به کوه طور شد                                                        داخل آن وادی پر نور شد

رفت موسی اندر آن خانه نشست                                      کاسه ها و کوزه ها در هم شکست

سنگ تراش آمد بیاورد  گوسفند                                                چون سرازیر گشت از کوه بلند

کاسه ها بشکسته دید و کوزه ها                                                کرد زاری بی حد و بی انتها       

گفت موسی با کیت این کار هست                                        با کیت این کار و این گفتار هست

گفت با آن کس که ما را آفرید                                                    این زمین و چرخ از او آمد پدید

خواهم او را در زمان مهمان کنم                                                    گوسفندی بهر او قربان کنم

گفت موسی در گذار از این سخن                                            کی شود مهمان خدای ذوالمنن

شیر او نوشد که محتاج است بس                                    چارق او پوشد که باشد چو ن تو کس

او ندارد پا که چارق پوشد او                                                 کی دهن دارد که چیزی نوشد او

او کجا مرئی شود ای بینوا                                                          هست پنهان ذات پاک کبریا

او خداوند و کریم و داورست                                            غیر از این هر کس که داند کافر است

توبه کن ای بی حیا زین گفتگو                                                  کی توان گشتن به خالق روبرو

گر نبندی زین سخن تو حلق را                                                        آتشی آید بسوزد خلق را

گفت ای موسی دهانم دوختی                                                  وز پشیمانی تو جانم سوختی

جامه را بدرید و آهی بر کشید                                                        سر نهاد اندر بیابان و دوید                                                

 

حق تعالی کرد با موسی خطاب                                                     بنده ما را چرا کردی عتاب

دوست را از ما چرا رنجانده ای                                                       از در ما رو چرا گردانده ای

بنده ما را چرا کردی بری                                                              مرحبا بر همچو تو پیغمبری

هست مدتها که صحبت داشتیم                                                  بنده خود را به غم نگذاشتیم

یک زمان آگه شدی از حال ما                                                    دوست را از ما بری کردی چرا

تو برای وصل کردن آمدی                                                             نی  برای فصل کردن آمدی

می روی موسی به جستجوی او                                                    تا نشانی یابی اندر کوی او

گر نمائی خاطر او رنجه در                                                             سازم از پیغمبری زودت بدر

می رسانی می دهی از ما سلام                                                  می دهی او را ز نزد ما پیام

باز گویش حق به مهمان آمده                                                  هر چه خواهی تو به فرمان آمده

مژده وصلش بده تو سر بسر                                                     حق به مهمان آیدت وقت سحر                                           

 

چون که موسی این عتاب از حق شنید                                              در بیابان از پی او می دوید

هر طرف می گشت تا او را بدید                                                      مژده ها را داد با فتح و نوید

سنگ تراش آمد در آندم منزلش                                          چشم خود می داشت بر خاک رهش

تا سحرگه منزلش پر نور شد                                                  شعله ای سر زد که عالم نور شد

سنگ تراش یک ساعتی مدهوش شد                                          نور حق با بنده هم آغوش شد

جان به جانان در هما ن ساعت سپرد                                              گوی دولت را ز میدان او ببرد

کرد با موسی خطاب از حق که گوش                                             ای پیمبر جانب آن بنده کوش

تا سحر گه یا ر و مهمانش شدیم                                               غمگسار و همدم جانش شدیم

حالیا آن دوست در مهمانی است                                             فارغ از چون و چِه و غمخوار یست 

داستان سنگتراش بیانگر این واقعیت است که ارتباط با خداوند نیازمند هیچگونه آلایشی نیست و هرگاه بنده ای خدای بزرگ را بخواند او به سرعت بنده خود را اجابت میکند .

داستان دیگری از سنگ تراش نقل کرده اند بدینصورت که سنگتراشی بود که از کار . زندگی خود ناراضی بود روزی از کنار خانه تاجری ثروتمند میگذشت آرزو کرد ایکاش منهم یک تاجر ثروتمند باشم ور همان لحظه بفرمان خداوند تبدیل به یک تاجر ثروتمند شد و مورد احترام مردم قرار گرفت تا آنکه حاکم شهر را دید سنگتراش در دل آرزو کرد کاش حاکم شهر شوم و او بسی قدرتمند و صاحب نفوذ است و بازهم آرزوی ستگ تراش برآورده شد و اینبار حاکم شهر گردید.

سنگ تراش

 روزی در حالیکه سوار بر تخت روان بود احساس کرد که خورشید او را با نور شدیدش می آزارد  آرزو کرد که خورشید بشود و آرزوی سنگ تراش برآورده شد و او خورشید شد روزی در حالیکه به زمین میتابید قطعه ابری سیاه آمد و جلوی نور او را گرفت با خود گفت ابر چقدر قدرت دارد که جلوی نور خورشید را گرفته است آرزو کرد که ابر بشود بلافاصله بادی شدید آمد و اورا که تبدیل به ابر شده بود به هر طرف میبرد آرزو کرد که باد شود وقتی باد شد شروع کرد ابرها را تکان دادن و شاخه های درختان را در نوردیدن.

ناگهان به صخره سنگی و سخت و سهمگین برخورد کرد هرچه تلاش کرد دید حریف صخره سنگی نمیشود و آرزو کرد صخره ای سنگی بشود همانطور که ایستاده بود ناگهان احساس کرد که در حال خرد شدن و تکه تکه شدن است نگاه کرد دید سنگ تراشی تیشه در دست در حال خرد کردن اوست.

این داستان نشان دهنده این است که هر چیزی در جای خود خوب است و  همه چیز دارای نقطه قوت و ضعفی هستند و باید از آرزوهای محال که از دایره دانایی و علم ما خارج است دست برداشته و مشغول تلاش و کوشش و پیشرفت جایگاه خود شویم.

سنگتراش یا سنگ تراش کدامین واژه صحیح است؟ سنگتراش و داستان زیبای سنگتراش عبید زاکانی سنگ تراش و سنگتراش

چگوه سنگتراش مورد لطف خداوند قرار گرفت؟

یکی از روشهایی که برای نزدیکی و قرب به پرودگار بزرگ است صفای قلب است یعنی داشتن قلبی پاک و بی آلایش و لبریز از عشق و ایمان به خدای متعال چون خداوند میفرماید من در قلبهای شما هستم بنابر این با توجه به سادگی و صفای قلب و روحی که سنگتراش داشت و مناجات و آرزوهای او قلبی و بدون آلایش بود اینچنین مورد عنایت پرودگار قرار گرفت.

متن آهنگ سنگتراش

بتراش ای سنگتراش

بتراش ای سنگتراش

سنگی از معدن درد بهر مزارم بتراش

روی سنگ قبر من

عکسی از چهره زیبای نگارم بتراش

بنویس ای سنگتراش

عاقبت شدم فداش

بنویس تا بدونه عمرمو من دادم براش

رو نوشته های سنگ قبر من

تو با خون جگرم رنگی بزن

در کناره دل صد پاره من

جلوه ای از یک دل سنگی بکش

سنگتراش پایین این دل بنویس

عاشق زاری رو کشته با جفاش

بسکه روز و شب میجنگید با دلم

سایه ای از یک خروس جنگی بکش

بتراش ای سنگتراش

بتراش ای سنگتراش

روز آشناییمون رو تنه درخت بید

یار بیوفای من عکس دوتا دل کشید

گفت یکی ازون دلا فدای اون یکی میشه

عاقبت کشت دلمو تا به آرزوش رسید

بتراش ای سنگتراش

بتراش ای سنگتراش

سنگی از معدن درد

بهر مزارم بتراش

داستان سنگ تراس این مطلب را تداعی مینماید که برای ارتباط با خدا و مناجات با پرودگار عالم نیاز به تشریفات خاصی نیست او از رگ گردن به بندگان خود نزدیکتر است و از قلب مخلوقات خود آگاه است ندای آنان را میشنود و پاسخ میدهد انسان در هرمکان و زمانی میتواند خدای خود را به یاری بطلبد و با او گفتگو نماید از او امداد بخواهد و او را ناظر و حاضر بداند و بدین مطلب ایمان یابد که خداوند تنها مرجع و پناهگاه مخلوقات است هر لحظه که او را صداکنیم جواب میگوید و تنها راهش این است که قید و بندهای مادی را از دست و پای خود باز کنیم و با دلی پاک او را بخوانیم و برتری افراد در نزد او نه به جاه و مقام بلکه به به تقوی و پرهیزگاری است.

 

 

 

 

 

جام ارژنگ را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

جام ارژنگ:ارائه دهنده خدمات طراحی سایت،سئو،تبلیغات اینترنتی و نمایشگاهی

اين سايت در ستاد ساماندهي پايگاههاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ثبت رسيده است

روابط عمومي(20خط):33200484-021

واحدفروش(8خط)36050035-021

واحد پشتيباني:09124341774

مديريت اجرايي:09126486013

واحد گرافيك:09355008180