• سئو عالی
  • سئو ارزان
  • تبلیغات صفحه اول گوگل
  • مجری سئو

سنگ تراش 

منظونه سنگ تراش عبید زاکانی یکی از منظومه های شیرین ادب پارسی است ستگ تراش به سبک و سیاق موسی و شبان مولوی در مثنوی سروده شده است.

سنگ تراش عبید زاکانی

منظومه سنگ تراش در قدیم در کتابچه نازک 10 برگی همراه فصه موش و گربه عبید زاکانی به چاپ میرسید از همین رو برخی آنرا سروده عبید زاکانی میدانند لیکن بر سر این مسئله اتفاق نظزی وجود ندارد که آیا منظومه سنگ تراش واقعا متعلق به عبید زاکانی باشد.

متن کامل سنگ تراش

سنگ تراشی بود اندر کوه طور-سنگ تراشیدی و گفتی ای غفور
تو کجایی در میان آسمان-چند باشی پیش چشم ما نهان
خوب باشد گر بیایی در زمین-در بر ما یا اله العالمین
خانه سنگی تراشم بهر تو-چاکر درگاه باشم بهرتو-
خوش بفرما جاست اندر کوهسار-ارغوانی لاله های مرغزار
گر تو خواهی گشت صحرایی کنی-با من آیی و تماشایی کنی
دزد و یاغی نیست اینجا اینزمان-تو بیا اینجا مترس از کافران
گر شغال و خوک آید یا پلنگ-بشکنم پهلوی آنان را به سنگ
روز از رویت بگردانم مگس-شب بگردخانه گردم چون عسس
این بگفت و خانه را بنیاد کرد-از تضرع ناله و فریاد کرد
سنگ تراش از بهر دیدار خدا-سنگ تراشیدی چهل شب تا صبا
کاسه ها پر قوت کردو رنهاد-کوزه ها پر آب کرد و در نهاد
در کنار تخت بالین ساخته-شش جهت آن خانه را پرداخته
خشت سنگی بر نهادی پشت در-کوزه پر آب پهلویش دگر
زار و نالان همچو بلبل در بهار-صدهزاران هریکی نالید زار
گفت یارب گر بیایی اینزمان-از کرم آیی فرود از آسمان
من تو را اول بشویم دست و پا-آب پایت را خورم چون کیمیا
خوان بیارم در بر تو آن زمان-خود شوم بر درگهت چون پاسبان
-سرد باشد بهر تو آتش کنم-گرم باشد هر زمان بادت زنم
-آب خواهی کوزه بر دستت دهم-نان بخواهی سفره بر پیشت نهم
نزد چوپان میروم از بهر شیر-آورم بسیار روغن با پنیر
دلمه خواهی از برایت آورم-قلیه خواهی از برایت می پزم
بالشی سازم زبهر تکیه ات-چنگ و نی خواهی همه پیش آرمت
گرتو میخواهی زنی صاحب جمال-همچنان آرم زبهرت بی سوال
گوسفندی هم بقربان سازمش-بعد از آن بهر تو بریان سازمش
میکنم بهر تو قربان ای خدا-بعد از آن دیدار خود بر من نما
این بگفت و رفت بر کوه بلند-نزد چوپانان برای گوسفند
گوسفندی را به تعجیل او خرید-ریسمان در شاخ و کرد و کشید
با دل خود گفت خوش باشد که من-تا روم در خانقاه خویشتن
آمده باشد خدا در خانه ام-تا شود خرم دل دیوانه ام
خفته باشد بر فراز تخت خویش-خرم و آسوده دل با بخت خویش
او بود آسوده و من تا سحر-گوسفند آنجا رسانم زودتر
یک زمان سیری کنم من با شتاب-گوسفندی آنگهی سازم کباب
یک کماجی کرده ام آنجا نهان-او ندادند مین بیارم در زمان
تا خورد آن نان گندم با کباب-کوزه بر دستش دهم من پر ز آب
آن چنان میگفت او با عشق و شور-گوسفندک میکشید از راه دور
رفت شخصی پیش موسی درزمان-آن سخن ها کرد با موسی عیان
هر زمان با خود خیالی میکند-اینچنین قال و مقالی میکند
از قضا موسی به کوه طورشد-داخل آن وادی پر نور شد
رفت موسی اندر آن خانه نشست-کاسه ها و کوزها درهم شکست
سنگ تراش آمد بیاورد گوسفند-چون سرازیر گشت از کوه بلند
کاسه ها بشکسته دید و کوزه ها-کرد زاری بیحد و بی انتها
گفت موسی با کیت اینکار هست-با کیت اینکارو این گفتار هست
گفت با آن کس که مارا آفرید-اینزمین و چرخ ازو آمد پدید
خواهم اورا در زمان مهمان کنم-گوسفندی بهر او قربان کنم
گفت موسی در گذار از این سخن-کی شود مهمان خدای ذوالمنن
شیراو نوشدکه محتاج است وبس-چارق اوپوشد که باشدچونتو کس
او ندارد پا که چارق پوشد او-گی دهن دارد که چیزی نوشد او
او کجا مرئی شود ای بینوا-هست پنهان ذات پاک کبریا
او خداوند و کریم و داورست-غیر ازین هرکس که داند کافرست
توبه کن ای بیحیا زین گفتگو-کی توان گشتن بخالق روبرو
گر نبندی زین سخن تو حلق را-آتشی آید بسوزد خلق را
گفت ای موسی دهانم دوختی-وز پشیمانی تو جانم سوختی
جامه را بدرید و آهی برکشید-سرنهاد اندر بیابان و دوید
حق تعالی کرد با موسی خطاب-بنده مارا چرا کردی عتاب
بنده ما راچرا رنجانده ای-از درمارو چرا گردانده ای
بنده مارا چرا کردی بری-مرحبا برهمچو تو پیغمبری
هست مدتهاکه صحبت داشتیم-بنده خودرا به غم نگذاشتیم
یکزمان آگه شدی از حال ما-دوست را ازما بری کردی چرا
تو برای وصل کردن آمدی-نی برای فصل کردن آمدی
میروی موسی به جستجوی او-تا نشابی اندر کوی او
گر نمایی خاطر او رنجه در-سازم از پیغمبری زودت بدر
میرسانی میدهی ازماسلام-میدهی او را ز نزد ما پیام
بازگویش حق به مهمان آمده-هرچه خواهی تو به فرمان آمده
مژده وصلش بده تو سربسر-حق به مهمان آیدت وقت سحر
چونکه موسی این عتاب ازحق شنید-در بیابان از پی او میدوید
هر طرف میگشت تا اورابدید-مژده هارا داد با فتح و نوید
سنگ تراش آمد درآندم منزلش-چشم خودمیداشت بر خاک رهش
تا سحر گه منزلش پرنور شدآتشی سرزد که عالم نور شد
سنگ تراش یک ساعتی مدهوش شد-نور حق بابنده هم آغوش شد
جان بجانان در همان ساعت سپرد-گوی دولت را زمیدان او ببرد
کرد با موسی خطاب ازحق که گوش-ای پیمبر جانب آن بنده کوش
تا سحرگه یارومهمانش شدیم-غمگسارو همدم جانش شدیم
حالیا آندوست در مهمانیست-فارغ از چون و چه و غمخواریست

پخش آنلاین آهنگ سنگ تراش آغاسی

متن آهنگ سنگ تراش آغاسی

بتراش ای سنگ تراش… بتراش ای سنگ تراش…●♪♫
سنگی از معدنِ درد؛ بهر مزارم بتراش●♪♫
روی سنگِ قبرِ من؛ عکسی از چهره ی زیبای نگارم بتراش●♪♫
بتراش ای سنگ تراش… بتراش ای سنگ تراش…●♪♫
سنگی از معدنِ درد؛ بهر مزارم بتراش●♪♫
روی سنگِ قبرِ من؛ عکسی از چهره ی زیبای نگارم بتراش●♪♫
بنویس ای سنگ تراش؛ عاقبت شدم فداش!●♪♫
بنویس تا بدونه؛ عمرموُ دادم من براش… عمرموُ دادم من براش…●♪♫
بتراش ای سنگ تراش… بتراش ای سنگ تراش…●♪♫
رو نوشته های سنگِ قبرِ من؛ تو با خونِ جگرم رنگی بزن●♪♫
در کنارِ دلِ صد پاره ی من؛ جلوه ای از یک دلِ سنگی بکش●♪♫
سنگ تراش پایینِ این دل بنویس: “عاشق زاري رو كُشته با جفاش” ●♪♫
بس كه روز و شب می جنگيد با دلم، سايه ای از يك خروسِ جنگی بكش!●♪♫
بتراش ای سنگ تراش… بتراش ای سنگ تراش…●♪♫
روزِ آشناییمون؛ رو تنه ی درختِ بید●♪♫
یارِ بی وفای من؛ عکسِ دو تا دل کشید●♪♫
روزِ آشناییمون؛ رو تنه ی درختِ بید●♪♫
یارِ بی وفای من؛ عکسِ دو تا دل کشید●♪♫
گفت یکی از اون دل ها؛ فدای اون یکی میشه!●♪♫
عاقبت کشت دلموُ؛ تا به آرزوش رسید! عاقبت کشت دلموُ؛ تا به آرزوش رسید!●♪♫
بتراش ای سنگ تراش… بتراش ای سنگ تراش…●♪♫
سنگی از معدنِ درد؛ بهر مزارم بتراش●♪♫
روی سنگِ قبرِ من؛ عکسی از چهره ی زیبای نگارم بتراش●♪♫
بتراش ای سنگ تراش… بتراش ای سنگ تراش…●♪♫
سنگی از معدنِ درد؛ بهر مزارم بتراش●♪♫
روی سنگِ قبرِ من؛ عکسی از چهره ی زیبای نگارم بتراش●♪♫
بنویس ای سنگ تراش؛ عاقبت شدم فداش!●♪♫
بنویس تا بدونه؛ عمرموُ دادم من براش… عمرموُ دادم من براش…●♪♫
بتراش ای سنگ تراش… بتراش ای سنگ تراش…●♪♫
بتراش ای سنگ تراش… بتراش ای سنگ تراش…●♪♫

آخرین اخبار مجموعه یوتیوب

آخرین اخبار مجموعه pdf

آخرین اخبار مجموعه تبلیغات گوگل

آخرین اخبار مجموعه مجله سئو

جام ارژنگ : مجری سئو و طراحی سایت ،تبلیغات ارزان

02136050035

09124341774