• ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ,سئو ارژنگ,گرافیک ارژنگ,هاست ارژنگ,دامنه ارژنگ,تبلیغات گوگل ارژنگ,صفحه اول گوگل ارژنگ,خدمات اینترنتی ارژنگ,گرافیک ارژنگارژنگ,نمونه سایت ارژنگ,سئو ارژنگ,گرافیک ارژنگ,هاست ارژنگ,دامنه ارژنگ,تبلیغات گوگل ارژنگ,صفحه اول گوگل ارژنگ,خدمات اینترنتی ارژنگ,گرافیک ارژنگ
  • ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ,سئو ارژنگ,گرافیک ارژنگ,هاست ارژنگ,دامنه ارژنگ,تبلیغات گوگل ارژنگ,صفحه اول گوگل ارژنگ,خدمات اینترنتی ارژنگ,گرافیک ارژنگارژنگ,نمونه سایت ارژنگ,سئو ارژنگ,گرافیک ارژنگ,هاست ارژنگ,دامنه ارژنگ,تبلیغات گوگل ارژنگ,صفحه اول گوگل ارژنگ,خدمات اینترنتی ارژنگ,گرافیک ارژنگ
  • ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ,سئو ارژنگ,گرافیک ارژنگ,هاست ارژنگ,دامنه ارژنگ,تبلیغات گوگل ارژنگ,صفحه اول گوگل ارژنگ,خدمات اینترنتی ارژنگ,گرافیک ارژنگارژنگ,نمونه سایت ارژنگ,سئو ارژنگ,گرافیک ارژنگ,هاست ارژنگ,دامنه ارژنگ,تبلیغات گوگل ارژنگ,صفحه اول گوگل ارژنگ,خدمات اینترنتی ارژنگ,گرافیک ارژنگ
  • ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ,سئو ارژنگ,گرافیک ارژنگ,هاست ارژنگ,دامنه ارژنگ,تبلیغات گوگل ارژنگ,صفحه اول گوگل ارژنگ,خدمات اینترنتی ارژنگ,گرافیک ارژنگارژنگ,نمونه سایت ارژنگ,سئو ارژنگ,گرافیک ارژنگ,هاست ارژنگ,دامنه ارژنگ,تبلیغات گوگل ارژنگ,صفحه اول گوگل ارژنگ,خدمات اینترنتی ارژنگ,گرافیک ارژنگ
  • jquery image sliderارژنگ,نمونه سایت ارژنگ,سئو ارژنگ,گرافیک ارژنگ,هاست ارژنگ,دامنه ارژنگ,تبلیغات گوگل ارژنگ,صفحه اول گوگل ارژنگ,خدمات اینترنتی ارژنگ,گرافیک ارژنگ
  • ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ,سئو ارژنگ,گرافیک ارژنگ,هاست ارژنگ,دامنه ارژنگ,تبلیغات گوگل ارژنگ,صفحه اول گوگل ارژنگ,خدمات اینترنتی ارژنگ,گرافیک ارژنگارژنگ,نمونه سایت ارژنگ,سئو ارژنگ,گرافیک ارژنگ,هاست ارژنگ,دامنه ارژنگ,تبلیغات گوگل ارژنگ,صفحه اول گوگل ارژنگ,خدمات اینترنتی ارژنگ,گرافیک ارژنگ
wordpress slideshow by WOWSlider.com v7.7

سنگ تراش

سنگ تراش

سنگ تراش مردی ساده دل بود که در کوه طور میزیسته است و مایل بود تا پروردگار عالم را ازنزدیک ببیند و با او گفتگو نماید عبید زاکانی این حکایت را به شعر در آورده و در قالب منظومه سنگ تراش ارائه داده است در این صفحه مشروح منظوه سنگ تراش را برای شما قرار دادیم.

منظومه سنگ تراش

سنگ تراشی بود اندر کوه طور-سنگ تراشیدی و گفتی ای غفور
تو کجایی در میان آسمان-چند باشی پیش چشم ما نهان
خوب باشد گر بیایی در زمین-در بر ما یا اله العالمین
خانه سنگی تراشم بهر تو-چاکر درگاه باشم بهرتو
خوش بفرما جاست اندر کوهسار-ارغوانی لاله های مرغزار
گر تو خواهی گشت صحرایی کنی-با من آیی و تماشایی کنی
دزد و یاغی نیست اینجا اینزمان-تو بیا اینجا مترس از کافران
گر شغال و خوک آید یا پلنگ-بشکنم پهلوی آنان را به سنگ
روز از رویت بگردانم مگس-شب بگردخانه گردم چون عسس
این بگفت و خانه را بنیاد کرد-از تضرع ناله و فریاد کرد
===============================
سنگ تراش از بهر دیدار خدا-سنگ تراشیدی چهل شب تا صبا
کاسه ها پر قوت کردو سرنهاد-کوزه ها پر آب کرد و در نهاد
در کنار تخت بالین ساخته-شش جهت آن خانه را پرداخته
خشت سنگی بر نهادی پشت در-کوزه پر آب پهلویش دگر
زار و نالان همچو بلبل در بهار-صدهزاران هریکی نالید زار
گفت یارب گر بیایی اینزمان-از کرم آیی فرود از آسمان
من تو را اول بشویم دست و پا-آب پایت را خورم چون کیمیا
خوان بیارم در بر تو آن زمان-خود شوم بر درگهت چون پاسبان
سرد باشد بهر تو آتش کنم-گرم باشد هر زمان بادت زنم
آب خواهی کوزه بر دستت دهم-نان بخواهی سفره بر پیشت نهم
=============================
نزد چوپان میروم از بهر شیر-آورم بسیار روغن با پنیر
دلمه خواهی از برایت آورم-قلیه خواهی از برایت می پزم
بالشی سازم زبهر تکیه ات-چنگ و نی خواهی همه پیش آرمت
گرتو میخواهی زنی صاحب جمال-همچنان آرم زبهرت بی سوال
گوسفندی هم بقربان سازمش-بعد از آن بهر تو بریان سازمش
میکنم بهر تو قربان ای خدا-بعد از آن دیدار خود بر من نما
این بگفت و رفت بر کوه بلند-نزد چوپانان برای گوسفند
گوسفندی را به تعجیل او خرید-ریسمان در شاخ و کرد و کشید
با دل خود گفت خوش باشد که من-تا روم در خانقاه خویشتن
آمده باشد خدا در خانه ام-تا شود خرم دل دیوانه ام
=========================
خفته باشد بر فراز تخت خویش-خرم و آسوده دل با بخت خویش
او بود آسوده و من تا سحر-گوسفند آنجا رسانم زودتر
یک زمان سیری کنم من با شتاب-گوسفندی آنگهی سازم کباب
یک کماجی کرده ام آنجا نهان-او ندادند مین بیارم در زمان
تا خورد آن نان گندم با کباب-کوزه بر دستش دهم من پر ز آب
آن چنان میگفت او با عشق و شور-گوسفندک میکشید از راه دور
رفت شخصی پیش موسی درزمان-آن سخن ها کرد با موسی عیان
هر زمان با خود خیالی میکند-اینچنین قال و مقالی میکند
از قضا موسی به کوه طورشد-داخل آن وادی پر نور شد
رفت موسی اندر آن خانه نشست-کاسه ها و کوزها درهم شکست
============================
سنگ تراش آمد بیاورد گوسفند-چون سرازیر گشت از کوه بلند
کاسه ها بشکسته دید و کوزه ها-کرد زاری بیحد و بی انتها
گفت موسی با کیت اینکار هست-با کیت اینکارو این گفتار هست
گفت با آن کس که مارا آفرید-اینزمین و چرخ ازو آمد پدید
خواهم اورا در زمان مهمان کنم-گوسفندی بهر او قربان کنم
گفت موسی در گذار از این سخن-کی شود مهمان خدای ذوالمنن
شیراو نوشدکه محتاج است وبس-چارق اوپوشد که باشدچونتو کس
او ندارد پا که چارق پوشد او-گی دهن دارد که چیزی نوشد او
او کجا مرئی شود ای بینوا-هست پنهان ذات پاک کبریا
او خداوند و کریم و داورست-غیر ازین هرکس که داند کافرست
===========================
توبه کن ای بیحیا زین گفتگو-کی توان گشتن بخالق روبرو
گر نبندی زین سخن تو حلق را-آتشی آید بسوزد خلق را
گفت ای موسی دهانم دوختی-وز پشیمانی تو جانم سوختی
جامه را بدرید و آهی برکشید-سرنهاد اندر بیابان و دوید
حق تعالی کرد با موسی خطاب-بنده مارا چرا کردی عتاب
بنده ما راچرا رنجانده ای-از درمارو چرا گردانده ای
بنده مارا چرا کردی بری-مرحبا برهمچو تو پیغمبری
هست مدتهاکه صحبت داشتیم-بنده خودرا به غم نگذاشتیم
یکزمان آگه شدی از حال ما-دوست را ازما بری کردی چرا
تو برای وصل کردن آمدی-نی برای فصل کردن آمدی
==========================
میروی موسی به جستجوی او-تا نشابی اندر کوی او
گر نمایی خاطر او رنجه در-سازم از پیغمبری زودت بدر
میرسانی میدهی ازماسلام-میدهی او را ز نزد ما پیام
بازگویش حق به مهمان آمده-هرچه خواهی تو به فرمان آمده
مژده وصلش بده تو سربسر-حق به مهمان آیدت وقت سحر
چونکه موسی این عتاب ازحق شنید-در بیابان از پی او میدوید
هر طرف میگشت تا اورابدید-مژده هارا داد با فتح و نوید
سنگ تراش آمد درآندم منزلش-چشم خودمیداشت بر خاک رهش
تا سحر گه منزلش پرنور شدآتشی سرزد که عالم نور شد
سنگ تراش یک ساعتی مدهوش شد-نور حق بابنده هم آغوش شد
==============================
جان بجانان در همان ساعت سپرد-گوی دولت را زمیدان او ببرد
کرد با موسی خطاب ازحق که گوش-ای پیمبر جانب آن بنده کوش
تا سحرگه یارومهمانش شدیم-غمگسارو همدم جانش شدیم
حالیا آندوست در مهمانیست-فارغ از چون و چه و غمخواریست

سنگ تراش کوه طور

کوه طور مکانی بود که حضرت موسی برای مناجات با خداوند به آنجا میرفته و سنگ تراش نیز در همین کوه مشغول به کار و مناجات بوده است و خانه سنگی برای خداوند بنا کرده و کلیه اسباب راحتی و آرامش او را فراهم کرده بود.

#سنگ تراش#سنگ تراش کوه طور#سنگ تراش و موسی#سنگ تراش قهرمان#مناجات سنگ تراش#افسانه سنگ تراش#منظونه سنگ تراش#سنگ تراش دعبید زاکانی#سنگ تراش آغاسی#ترانه سنگ تراش#شعر سنگ تراش#خانه سنگ تراش#دیدار سنگ تراش#موسی سنگ تراش#دنیای سنگ تراش

سنگ تراش دوم

Previous Next

جام ارژنگ

این وب سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت ارشاد اسلامی به ثبت رسیده اس

تلفن دفتر مرکزی : 02136050035

تلفن مدیریت و پشتیبانی: 09124341774

تلفن مدیریت اجرایی : 09126486013